برگرفته از رمان بازمانده روز به قلم کازوئو ایشی گورو:


"ببین این کار هیچ دنگ و فنگی نمیخواهد.فقط اطلاعات اساسی را بده و تمام کن.

برخورد ساده بهترین برخورد است؛این نظر من است استیونز."