دیشب موقع خواب فهمیدم:

وجه مشترک تمام کسائی که باهام ساختن واقعا یه چیزه!
(صـــبـــــر)
شاید اول اشنائی داد و هوار باشه...
ولی صمیمی ترین دوستای من با دعوا با من آشنا شدن!!!

+

خودم رفیق میشم...

"به موقش"