به قول شاعر علیه رحمه

به نزد عاشقان چون سنگ خاموش                           ولی در بطن خود غوغا نشستن

میم.کاف