خدا به ما گفته چجوری آروم باشیم...

این تقصیر او نیست که غم داریم...

تقصیر خودمونه که بین آرامش و عدم ارامش،دومی رو انتخاب میکنیم :)

دیگ انقد بیکار نیس که بیاد بگه اینکارو بکن اونکارو نکن!

اصلشو بهمون داده خودمون باید تحلیل کنیم،انتخاب کنیم و جلو بریم :)