خوبه که آدم ضعفاشو قبول کنه...

من متزلزلم.

کمترین عایدی این که قبول کنم متزلزلم اینه که :

دچار عجب نمیشم.

خودبزرگ بین نمیشم.

مغرور نمیشم.

به فکر اصلاح پی ساختمان وجودمم!

جدای از متزلزل بودن فراموشکارم هستم.

خودم گفته بودم که افعال آدمیزاد دو دسته ست:

درست

نادرست!

آدمی که متزلزل نباشه ندیدم.

ولی میسازمش.