اصولا بعضی ادما خطرناک هستند
کسایی که نمیشه رو حرفشون حساب کرد...
کسایی که بلدندحرفشونو تو چند ساعت تغییر بدن!

(میم.مسعودی)