درس معلّم ار بود زمزمه ی محبتی                            جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را