دیشب خواب دیدم پست ثابت وبم سه تا دیس لایک خورده تا میتونستم به کننده ش به فرانسه فحش دادم...
ظاهرا فرشته هم ک برا نماز صبح بیدارم میکنه باش فرانسه می حرفیدم...
میگن دخدره میرهکلاس فرانسه فرداش بش میگن صبحانهچی خوردی؟
میگ کغه مغبا با نون بربری!
شده حکایت من!
عن بگیرن در جنبمو عـــــن