+ زندگی یک بازی شبیه سازی شده ست،احساسات، تنها موانع پیروزی در این بازی...

"من"