+ وقتی دشمنم را به اندازه کافی بشناسم تا او را شکست دهم،همان لحظه دوستش نیز خواهم داشت.

"اندرو ایندر ویگن"