یا من یحول بین المرء و قلبه ...*یعنی تو بین قلبم و من قرار میگیری مینشینی آنجا آن وسط و نمیگذاری آن چیزی که توی قلبم هست مرا ناگهان بکُشد ، حتی نمیگذاری آن چیزهایی که توی قلبم نیست و توی مغزم یا جاهای دیگرم هست مرا کم کم بکُشد و حسابی زجرکشم کند ...
میگذاری آرام به تو مشغول باشم ، به کیفیت تو سرگرم باشم و یادم برود.


* برگرفته از ایه 24 سوره مبارکه انفال