من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم

تو میروی به سلامت؛

سلام ما برسانی...

+

تکلیفم با خودم روشن نیست الان دقیقا من منم؟

یا

من اونم؟!

+

اصن قراره من ادم بشم عایا؟؟؟