اصولا آدم خوشبختی هستم و شکر خدا حس شادی و خوشی یقمو گرفته ول نمیکنه

امروز تو ماشین این آهنگو انداخته بودم ( کلیک کن ) فرشته کنارم نشسته بود...

هیچی دیگه بلند بلند براش این آهنگو میخوندم (تقریبا تو مایه های فریاد) یه جا رفت حرف بزنه گفتم هیس هیس این آهنگو اصن ابی واسه تو خونده!!!

اون روزی که میخونده میگفته این مال فرشته ست :)

چقدر از داشتنش احساس خوشبختی میکنم و به خودم می بالم...

چقد خوش گذشتید!