این روز ها دوره ،دوره گرگ هاست !

مهربان که باشی می پندارند دشمنی ؛

گرگ که باشی خیالشان راحت می شود؛

که از خودشانی!

ما تاوان گرگ نبودنمان را می دهیم !!!


+ همه چی خیلی عالیه همــــــــــه چی...

اوضاع کارم، اوضاع درسا، اوضاع دلم و از همه مهمتر رابطم با خدا...

ایول خدا نوکرتم بمولا  :)