پرطاووس قشنگ است به کرکس ندهندش . . .

 معرفت درّگرانی است،به هرکس ندهندش . . .