+ تخمین میزدیم 150 نفر بیان(ما 150 نفرو دعوت کردیم) با وجود بارندگی بیشتر از دویست نفر اومدن پذیرایی به شدت برکت کرد یعنی 14 کیلو کیک پذیرای 200 نفر بود!!!یه طبقه هم کاملا دست نخورده موند...


+مهره ستون فقراتم رو بیخیال بشم که امانم رو بریده از شدت درد،بشدددددددددت خوش گذشت.


+ انشالله که قبوله...