حس برد پرونده طلاق دیروز یک توهم بود احتمالا باخت بوده نه برد.

حرفی ندارم تا اطلاع ثانویآفم.