خوشبختی یعنی تو اوج گیر و گورای زندگی بتونی به آقا زاده پیشنهاد یکی دو سیخ جیگر بدی و دو تائی با هم ذوق مرگ بشین که مثلا دارین تک خوری می کنین!

شکرت خدا که هستی ، هستم ، هستند.


+

بگو دل را که گِرد غم نگردد

ازیرا غم به خوردن کم نگردد

مولانا