امتحان ارشد فراگیرم گذشت.

مثل هر داستان مزخرفی که تا حالا گذشته...

تقریبا مطمئنم قبول نخواهم شد بی خیال گذشته ها گذشته 

الکی مثلا عیــــــــــن خیالم نیس!