پرسید: از دست دادن چه شکلیِ؟

گفتم:بستگی داره.گاهی شبیه زلزله ست.هیچی مثل قبل نمیشه.گاهی هم مثل چایی میمونه ک سرد میشه.میتونی پاشی بری عوضش کنی.خرجش از جا پاشدنِ...

ولی طول میکشه بفهمی زلزله بوده یا چاییِ سرد شده...