پروردگارا چند روزیه درگیر ارشد شدم دو حالت داره یا شل اومدم یا اشتباهی می اومدم!

درهر حال من:

+ همچنان تیپ اداری می پسندم.

+ برای اشتباهات زندگیم غلط کردم!