این تصویر مال یه ماه پیشه آقا زادس درساشو خوب خونده بود جایزه یه سبیل براش خریدم وقتی زد گف شبیه هیتلر شدم!!! :)

خلاصه میخواستم بذارم که وقت نشد شد برای الان یه دفعه ای...+ داشت سعی میکرد نخنده مثلا و اخم کنه که قشنگ هیتلر کوچولو بشه.