جمله ی سپاس آقازاده پس ازتحمل مرارت های فراوان برای آموزش عربی:

تو دیگه داره دستت از دنیا کوتاه میشه با من درست حرف بزن!

منه مکث کرده:

:/

من دارم شوخی میکنم از من رنجیده خاطر نشی؟

تو خیلی باکلاسی رنجیده خاطر و از کجا آوردی؟

ادبیات خوندم!

منه عاشق:

:)