دیشب شروع کردم ظهر ساعت دوازده تموم شد...

سفارش بود که البته طرح شماره 3 هم فروخته شد.

دیگه فعلا حوصله قلم زدن ندارم بینهایت از این طرح ناراضی ام ابدا هم کار دلی نبود...میگم دیگه،چون سفارش بود زدمش.