واسه این طرح یه روز وقت گذاشتم. دیروز عصر تا یکی دو ساعت قبل...

طرح 2 رو یه هفته درگیر بودم،برای طرح یکم اگه درست یادم باشه سه چهار روزی وقت برده بود...

از این طرح به اندازه دو تای قبلی خوشم نیومد.