فردا ساعت هشت و سی شب مشهد الرضام انشالله.
حاجی اینام هستن انشالله.البت اگه درد پاش امان بده...
خلاصه یه گروهان 17 نفره پر از فسقلی های قد و نیم قد.