دو تا اس ام اس آخر گوشی پدرم:

آقای X  پنجاه به من قرض بده کارت عابر میزارم پیشت یارانه را ریختن بردار تا بیام.

ساعت ده و چهل و هشت صبح امروز


من جلو مغازه منتظر هستم.

ساعت هفده و دوازده عصر امروز


ملت شریف ما غرق در غرور شده.

+

آدم باید کجا باشه که اینطور التماس کنه؟

برا 50 تومن!!!!؟؟؟