دیشبم شب بدی بود جانان فیلمی دیدم که حالمو خراب کرد نمیدونم ولی حس میکنم اسفند قراره برام اهمیت زیادی داشته باشه...

برای تشییع شهدای غواص نرفتم تا دیروقت پای همون فیلم لامصب بودم فقط لاف عاشقی میزنم.