دل II-ELV-OMIN حسابی تنگ است...
گور پدرش!
زندگی،محتاج خنده هایم،التماس میکند: تو فقط بخند همین!
و من سرخوشانه به همه چیز میخندم،حتی دردهایم!
آخر هرچه باشد زندگی،به این خنده ها زنده ست.
درد دارم زندگی،درد...
امروز من برای زنده بودنت کوتاه آمدم،فردا تو برای خوشبختی من کوتاه بیا.

                               آمین