دیشب احمد رفت رزمایش شبانه شام ساندویچ دادن تو تاریکی یکی زده تو کمرش هنوز نمیدونه کار کی بوده احتمالا کلی بهش خندیدن...

سری بعد شام کله پاچست قراره بهش پوتین هم بدن...