دیالوگ محشر ردینگتون از نگاه من:

سایز کلاهت چنده؟

نمیخواد بگی نهایتا چهار و یک چهارم!

مال من چهار و نیمه!!!!

دیالوگ قشنگش از دید عموم:

من نمیتونم مجبورت کنم حقیقت رو باور کنی من فقط میتونم اونو بهت نشون بدم.