دیشب عقد و عروسی یکی از اقوام درجه چهار و بلکه هم پنجمان بود در یکی از تالار های باکلاس و اعیانی با عروس و مادر پدر عروس و خاندان عروس اعیانی و البته دامادی جای تامل ...

لهجه ی فامیل داماد حالیمان نمیشد...

مادیات اهمیت ندارد مهم تفاهم است پس کاری نداریم خرج عروسی پای فامیل عروس بود و داماد از خود موتور نداشت و اسکورت عروسی گروه گروه ماشین های باکلاس فامیل عروس بود که از پایتخت عازم بودند...

فقط لهجه و زبانشان را نمیفهمیدیم همین!

تفاهم داشتند شاید .


شام دیشب یهوئی